Maksamisen Yleiset Ehdot Heinäkuu 2022

1. TAUSTA JA TARKOITUS

Simplyture ApS (”Simplyture”) on kehittänyt Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy:n (”P-Töölö”) käyttöön palvelun pysäköinnin maksamiseen luottokortilla matkapuhelimella, verkkomaksulla tai muulla vastaavalla P-Töölön verkkosivuilla mainitulla menetelmällä (”Palvelu”). Pysäköinnin pituus pysäköintialueella tallennetaan P-Töölön pysäköintijärjestelmään kameroiden ja rekisterikilven tunnistuksen avulla. Automaattinen rekisterintunnistus tehdään sisään -ja ulosajon yhteydessä. Pysäköintialueella on myös tallentava kameravalvonta. Maksu suoritetaan Palvelun kautta, maksuautomaateilla, kolmansien osapuolien erikseen tarjoamassa sovelluksissa tai P-Töölön määrittämässä ajassa osoitteessa https://www.ptoolo.fi/pysakoinnin-maksaminen/ voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ajantasainen hinnasto on nähtävissä P-Töölön verkkosivuilla https://www.ptoolo.fi/. Simplyture kerää pysäköintimaksun pysäköinnistä, jonka jälkeen Simplyture sitoutuu maksamaan summan P-Töölölle. Näitä Maksamisen Yleisiä Ehtoja, Heinäkuu 2022 sovelletaan P-Töölön ja minkä tahansa Palvelua käyttävän täysi-ikäisen kuluttajan tai yrityksen (”Asiakas”) välillä, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti sovittu toisin. Nämä Maksamisen Yleiset Ehdot, Heinäkuu 2022 täydentävät PTöölön yleisiä ehtoja, Vuokrasopimuksen Yleisiä Ehtoja sekä pysäköinnin säädöksiä ja P-Töölön antamia erillisohjeistuksia. Pysäköinnin maksaminen kolmansien osapuolien tarjoamilla maksuratkaisuilla ei ole Simplyturen tai P-Töölön hallinnassa. Kolmannen osapuolen tarjoamat sopimusehdot tulee tarkastaa kolmannelta osapuolelta. Ajamalla ja/tai pysäköimällä P-Töölöön hyväksyt pysäköintiehdot ja erillisohjeistukset.

2. KÄYTTÄJÄT

Kaikki oikeushenkilöt ja valtuutetut henkilöt voivat käyttää palvelua.

3. MUUTOKSET

Asiakas on velvollinen pitämään itsensä ajan tasalla ajankohtaisista muutoksista ehtoihin. Ehdot löytyvät osoitteesta www.ptoolo.fi ja www.simplyture.com.

4. ASIAKKAAN MAKSUVASTUU

Asiakas on velvollinen maksamaan pysäköintimaksun. Pysäköinti on maksullista 24 tuntia vuorokaudessa. Vastuu kattaa myös muiden asiakkaan ajoneuvoa käyttävien tahojen ajoneuvon käytön, mukaan lukien luvattoman käytön, mikäli sitä ei voida osoittaa, että luvaton käyttö on ollut mahdollista P-Töölön huolimattomuudesta tai käyttö on tapahtunut rikollisesta toiminnasta johtuen, jolloin asiakkaalla on velvollisuus osoittaa luvattoman käytön johtuneen rikollisesta toiminnasta, muutoin maksuvastuu säilyy ajoneuvon omistajalla. Pysäköintimaksun voi suorittaa P-Töölön verkkosivuilla www.ptoolo.fi mainituilla maksuvaihtoehdoilla. Mikäli Asiakas ei ole ajoneuvon omistaja tai haltija, Asiakas hyväksyy ja suostuu siihen, että omistaja tai haltija luovuttaa ja on velvollinen luovuttamaan pysäköinnin suorittaneen tahon tiedot P-Töölölle tai sen yhteistyökumppaneille.

5. HINNAT

Asiakas maksaa hintaan sisältyvän pysäköintiajan hintojen mukaan. Ajantasainen hinnasto on näkyvissä P-Töölön verkkosivuilla www.ptoolo.fi. Asiakas maksaa pysäköintiin liittyvät transaktiokulut, ellei toisin ole määritetty. Transaktiokustannus on määritetty maksutapakohtaisesti. Asiakkaan tulee aina tarkistaa maksun yhteydessä, että Asiakas maksaa palvelusta oikean hinnan, joka vastaa pysäköinnin hintoja ja pysäköinnin kestoa. Jos oikeaa hintaa ei veloiteta, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä P-Töölölle tai P-Töölön määrittämälle taholle, jotta maksu on mahdollista suorittaa oikealla pysäköintihinnalla. Pysäköintiehtojen noudattamatta jättämisestä voi seurata virhemaksu ja/tai ajoneuvon poistaminen omistajan ja/tai haltijan kustannuksella ja vastuulla. PTöölöllä on oikeus periä hallinto-, valvonta- tai muu vastaava maksu, jos maksua ei suoriteta sallitussa ajassa.

6. VASTUU- JA VIRHETILANTEET

Jos Asiakas käyttää maksusovellusta, on tärkeää päivittää sovellus niin, että käytössä on aina sovelluksen uusin versio. P-Töölö ei kuitenkaan vastaa virheistä kolmansien osapuolien sovelluksissa. Jos Asiakas ei pysty aloittamaan pysäköintiä sovelluksessa tai maksamaan haluamallaan maksutavalla, on käyttäjä velvollinen käyttämään vaihtoehtoisia maksutapoja. Asiakas ei ole missään olosuhteissa vapautettu velvollisuudestaan maksaa pysäköintiään, mikäli Asiakkaan toivoma maksutapa ei ole käytettävissä (kts. kohta 5 yllä). Mikäli Palvelu ei ole saatavilla Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi P-Töölölle. P-Töölön asiakkaiden tulee noudattaa pysäköintilaitoksen yleisiä ehtoja, annettuja ohjeistuksia sekä voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Jos maksu on suoritettu oikein, tapahtuma rekisteröidään tietokantaan. Asiakkaan vastuulla on tarkastaa maksun suoritus ja kirjautuminen. P-Töölö ei ole missään olosuhteissa vastuussa Asiakkaalle aiheutuneiden tarkastusmaksujen, maksujen tai muiden vastaavien maksamisesta. Ennen kuin Asiakas ilmoittaa virheestä, Asiakkaan tulee selvittää, johtuuko virhe käyttäjän omasta laitteesta. Asiakas menettää oikeutensa vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on korvattava kaikki vahingot, jotka johtuvat asiakkaan omasta toiminnasta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan P-Töölölle ilman aiheetonta viivytystä, jos asiakas uskoo, että hänen henkilötietojaan tai maksuvälineitään on käyttänyt luvaton henkilö tai valtuuttamattomalla tavalla.

7. VASTUUNRAJOITUS

Pysäköinti tapahtuu omalla vastuulla. P-Töölö ei vastaa pysäköintihallissa olevalle omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta. P-Töölö ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat epätavallisista olosuhteista ja jotka estävät, vaikeuttavat tai kallistavat sopimuksen täyttämistä, jos ne tapahtuvat sopimuksen tekemisen jälkeen ja ovat osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mm. : Työkiistat (lakot ja työsulut), tulipalot, sota, kapina, sisäiset levottomuudet, sää- ja luonnonkatastrofit, valuuttarajoitukset, julkinen takavarikointi, tuonti- tai vientikielto, yleisen liikenteen keskeytys, mukaan lukien energian toimitus, palvelimen kaatuminen, merkittävä hinta ja/ tai veronkorotukset, valuuttakurssien vaihtelut, olosuhteista johtuvat tuotanto- ja toimitusvaikeudet, joita ei voida syyttää osapuolelta ja ylivoimaisen esteen ja/tai virheen sattumisesta asianomaisten alihankkijoiden kanssa. Osapuolen, joka haluaa vaatia vapautusta edellä mainitun poikkeussäännöksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä, on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti ylivoimaisen esteen sattumisesta ja päättymisestä sekä käytettävä kaikkia kohtuullisia keinoja lieventääkseen kyseisen suhteen seurauksia toiselle osapuolelle. Edellä esitetyn mukainen perusteltu vapautus vapauttaa epäonnistuneen osapuolen vahingonkorvausvastuusta ja muista sopimusseuraamuksista ja myös lykkää niiden toteuttamisaikaa kohtuullisella määräajalla. Päätettäessä, mikä tässä yhteydessä on kohtuullinen aika, on otettava huomioon epäonnistuneen osapuolen kyky jatkaa Sopimuksen täyttämistä viivästyksestä huolimatta. Sopimuksen mukaisten Palvelujen jatkamiseen asti toinen osapuoli voi keskeyttää oman sopimuksensa suorittamisen.

8. RIIDAT

Asiakkaan tekemät pysäköinnit, ostot ja muut tapahtumat ovat Suomen lain ja kuluttajansuojasääntöjen alaisia. Asiakkaan ja P-Töölön väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Muussa tapauksessa riita voidaan viedä ratkaistavaksi kuluttajavalituksena.

9. HENKILÖTIEDOT

P-Töölö toimii rekisterinpitäjänä tallentaen ja käsitellen henkilötietoja tietosuojalain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Palvelun käytön yhteydessä sekä osapuolien velvollisuuksien ja oikeuksien turvaamiseksi kerätään ja käsitellään Asiakkaan henkilötietoja (mukaan lukien nimi, osoite, rekisterikilpi, valokuvadokumentaatio ja mahdolliset maksukorttitiedot) www.ptoolo.fi/tietosuoja Palvelun kehittäjän, Simplyturen tietosuojakäytännöistä löytyy lisätietoa osoitteesta www.simplyture.com. Maksuhäiriötapauksessa tai tilanteissa, joissa Asiakas ei ole maksanut pysäköintiä, Simplyture ja P-Töölö luovuttavat henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, joka lähettää perinnän ja/tai laskun aina sovellettavien korkolain säännösten mukaisesti. Maksun laiminlyönnistä asiakkaalta veloitetaan aina voimassa olevan lainsäädännön mukainen muistutusmaksu ja viivästyskorko.

10. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN

P-Töölö pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja lainsäädännön ja muun sääntelyn muuttuessa. Molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, että maksamisen palvelut kehittyvät ja muuttuvat nopeasti. P-Töölö voi milloin tahansa (i) muuttaa nykyisen kulutussopimuksen ehtoja ja/tai (ii) muuttaa osaa täällä näkyvistä palveluista. Tällaiset muutokset ovat sitovia ja tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua muutoksen julkaisemisesta P-Töölön verkkosivustolla, sovelluksessa tai ilmoittamalla asiasta asiakkaalle sähköpostitse. Jos Asiakas ei halua hyväksyä muutoksia, Asiakkaan tulee irtisanoa sopimus irtisanomisehtojen mukaisesti.

11. REKLAMAATIO

Mikäli Asiakkaalla on Palvelun kanssa ongelmia, asiakasta pyydetään lähettämään kuvaus ongelmasta P-Töölölle sähköpostitse osoitteeseen info@ptoolo.fi tai postitse osoitteeseen c/o Taitokaari, Kaskimäenkatu 1, 33900 Tampere. Jos sinulla on vastalauseita pysäköintiin liittyen, ota yhteyttä P-Töölöön. P-Töölö pidättää oikeuden reklamoida pysäköinnistä ja siihen liittyvistä maksuista. Reklamaation vastaanotettuaan P-Töölö lähettää Asiakkaalle sähköpostin, jossa on tietoa jatkoprosessista.